Møte fellesnemnda 14. mars

Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg møttes denne uken for blant annet å avklare politisk organisering i den nye kommunen.


Prosjektleder ba politikerne om avklaringer i forbindelse med politisk organisering i den nye kommunen. Fellesnemnda vedtok at prosjektleder skal legge fram sak til møte 27. april, hvor politisk organisering avklares. Det er oppnevnt et politisk utvalg som prosjektleder skal forholde seg til i utarbeiding av saken. Prosjektleder er også bedt om å legge fram forslag til nye reglementer for den nye kommunen, som etter planen skal behandles når nytt kommunestyre konstitueres i oktober.

For Partssammensatt utvalg (Fellesnemnda + tillitsvalgte) ble det bedt om avklaringer rundt administrativ organisering. Her ble det konkludert med at prosjektleder skal fremme sak med forslag til administrativ organisering på «nivå 1» til neste møte, 27. april. Det vil si forslag til inndeling av tjenesteområder og assisterende rådmann. Partssammensatt utvalg vil da vedta hva som legges ut på høring. Endelig behandling av saken planlegges til møtet 20. juni.

 

Øvrige saker som ble behandlet i Fellesnemnda:

Prosess for utarbeidelse og fremleggelse av forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Det ble vedtatt at det skal utarbeides en rammesak og ståstedsanalyse som legges frem for fellesnemnda i juni. Det skal arrangeres et seminar rundt temaet medio mai.

 

Deltakelse i prosjektet Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Deltakelse ble enstemmig vedtatt. Prosjektleder og seks representanter deltar på to hovedsamlinger i prosjektet.

 

• Forslag til plan med tiltak – arbeidsutvalg Bli bedre kjent i den nye kommunen.
Den fremlagte planen med aktiviteter og økonomiske konsekvenser for 2017 ble vedtatt og det avsettes 400.000 av kommunesammenslåingsmidlene til formålet. Punkt 2 i saken (økonomisk ramme for nyttårsmarkering i forbindelse med sammenslåingen) ble enstemmig stemt ut.

 

• Oppfølging av kartleggingsrapport – del 1 Delprosjekt IT.
Totalt ble det bevilget 8,5 millioner kroner til oppfølging av kartleggingsrapporten. Det innebærer utbygging og utbedring av infrastruktur i Lardal, omleggingskostnader på ulike IT-systemer, oppgradering av IKT-utstyr i Lardal og leasing av iPader for lærere og elever i Lardal for 2017.

 

• Grafisk profil og ny nettside.
Fellesnemnda gikk enstemmig inn for å bevilge inntil to millioner kroner til utarbeidelse av ny grafisk profil og ny nettside for den nye kommunen.