ROS-analyse på plass

Samarbeidet mellom Lardal og Larvik har allerede pågått over tid, og en felles risiko- og sårbarhetsanalyse er vedtatt i begge kommunestyrene. 

Rådmennene i de to kommunene besluttet å gjennomføre ROS-analysen på tvers av kommunegrensene og arbeidet har pågått i ett år.

Målet med analysen er å finne ut hvor sårbare den nye kommunen er og i analysearbeidet har en tverrfaglig gruppe konstruert hele 33 ulike scenarier fordelt på store ulykker, naturhendelser og tilsiktede hendelser.

-Det er lovpålagt å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse hvert fjerde år. I forbindelse med klimatilpasningsprosjektet har vi fått støtte fra staten til å gjennomføre denne analysen. For å få støtte, måtte man være to kommuner, forteller Knut Hjalmar Gulliksen, som har ledet prosjektet.

Det å leve i et samfunn er forbundet med en viss risiko. Målet er å minimere den risikoen. I analysen er det lagt opp til en rekke forslag til tiltak som både reduserer sannsynligheten for at en hendelse skal oppstå og reduserer konsekvensene hvis en hendelse oppstår.

-Analysen er godkjent i begge kommuner og det er vedtatt en prioritert tiltaksliste. Kartlegging av kvikkleireområder har høyest prioritet, forteller Gulliksen.

I tillegg er følgende områder prioritert:

  • Erosjon i Lågen
  • Urbanflom
  • Tiltak i skoler – tilsiktede hendelser
  • Pandemi
  • Brann på sykehjem
  • Strømbortfall
  • Bortfall av EKOMI. Samordning av beredskapen fra 1.1.2018

Nå som de to kommunene skal bli til en ny kommune, skal naturligvis beredskapen også slås sammen.

-Arbeidet med ROS-analysen har gitt oss god kjennskap til potensielle utfordringer i begge kommuner, og vi har blitt godt kjent med hverandre. Da kommer overgangen til felles beredskap til å gli lettere, slår Gulliksen fast.