Utsatte vedtak om ny komité

Det blir endringer i den politiske organiseringen i ny kommune, men prosjektleders forslag til å utvide med en komité ble utsatt. Nå skal saken behandles i kommunestyrene i Lardal og Larvik.

I saken om politisk organisering i ny kommune, foreslo prosjektleder at det etableres fire komiteer i den nye kommunen. Dette punktet ble utsatt. Nå skal kommunestyrene i de to kommunene behandle saken. Det betyr at en endelig beslutning rundt komiteer ikke kommer før i fellesnemndas møte 20. juni.

Resten av punktene i i saken ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble det lagt til et punkt om at det skal legges fram sak i de to kommunestyrene.

Vedtak:

 • Kommunestyret i Larvik suppleres med 8 representanter fra Lardal. Kommunestyret vil totalt ha 43 representanter.
 • Formannskapet i Larvik suppleres med 2 representanter fra Lardal. Formannskapet vil totalt ha 13 representanter.
 • Administrasjonsutvalget i Larvik suppleres med de to representantene fra Lardal jfr vedtakspunkt 2, samt suppleres med 1 tillitsvalgt fra Lardal. Administrasjonsutvalget vil totalt ha 18 representanter.
 • Kontrollutvalget i Larvik suppleres med 2 fra Lardal. Kontrollutvalget vil totalt ha 7 representanter.
 • Planutvalget i Larvik suppleres med 2 representanter fra Lardal. Planutvalget vil totalt ha 11 representanter.
 • Kontrollutvalget for alkoholomsetning suppleres ikke i valgperioden. Kontrollutvalget for alkoholomsetning vil totalt ha 7 representanter.
 • Klagenemnda suppleres ikke i valgperioden. Klagenemnda vil totalt ha 5 representanter.
 • Representantene i formannskapet i ny kommune utgjør valgstyret fra 2018. Valgstyret vil totalt ha 13 representanter.
 • Styret i Larvik havn KF suppleres med 2 representanter fra Lardal. Sak om endring av vedtekter fremmes for kommunestyret i ny kommune. Styret i Larvik havn KF vil etter endring totalt ha 9 representanter.
 • Styret i Bølgen kulturhus KF suppleres med 1 representant fra Lardal. Sak om endring av vedtekter fremmes for kommunestyret i ny kommune. Styret i Bølgen kulturhus KF vil etter endring totalt ha 8 representanter.
 • Styring av «kraftfondene» behandles i egen sak i 2018, hvor første oppgave er forankring av fondsstrategien.
 • Innvandrerrådet i Larvik suppleres med 1 representant fra Lardal. Endring av retningslinjene for rådet fremmes for kommunestyret i ny kommune. Eldrerådet vil totalt ha 9 medlemmer.
 • Eldrerådet i Larvik suppleres med 2 representanter fra Lardal. Endring av retningslinjene for rådet fremmes for kommunestyret i ny kommune. Eldrerådet vil totalt ha 9 medlemmer.
 • Rådet for funksjonshemmede suppleres med 2 representanter fra Lardal. Endring av retningslinjene for rådet fremmes for kommunestyret i ny kommune. Eldrerådet vil totalt ha 9 medlemmer.
 • Valgkomiteen i nye Larvik skal bestå av en representant fra hvert parti som er representert i det nye kommunestyret. Valgkomiteen vil totalt ha 9 medlemmer. Ny fast valgkomite velges i møtet kommunestyret konstitueres i oktober 2017.
 • Medlemmene av valgkomiteene i Lardal og Larvik velges som «Midlertidig valgkomite» for den nye kommunen med funksjonstid fram til at ny fast valgkomite er valgt i konstituerende møte for nytt kommunestyre i oktober 2017. Oppgavene til midlertidig valgkomite er å fremme forslag på kandidatere i de valgsaker som skal behandles i det konstituerende møtet.
 • Kommunestyrene presenteres forslag fra rådmennene med forslag til vedtak for fremtidig politisk og administrativ organisering.

 

Skal forhandle med Kongsberg

Fellesnemnda behandlet også Lardals vertskommuneavtale med Kongsberg vedrørende brann. Her ble det vedtatt at prosjektleder for sammenslåingen Larvik og Lardal gjennomfører forhandlinger med Kongsberg kommune om etablering av ny vertskommuneavtale om Hvittingfoss brannstasjon, og feiing fram til denne oppgaven overtas av Larvik kommune.

I vedtaket heter det at oppgaver, med unntak av beredskap fra Hvittingfoss brannstasjon, overtas av egen kommune.  Prosjekleder søker enighet med Kongsberg kommune om virkningspunkt fra 1. januar 2018.

Fremforhandlet avtale skal endelig godkjennes av fellesnemnda.