Fellesnemnda

Fellesnemnda

Det er opprettet en fellesnemnd som har som oppgave å forberede sammenslåing av Larvik og Lardal.

Oversikt over Fellesnemndas møter med protokoll og medlemmer

 

Medlemmer

Fellesnemda består av 12 personer – fem fra Lardal og sju fra Larvik. Det er også valgt varamedlemmer til nemda.

Politisk erfaring

Kommunestyre medlem og varaordfører fra 2011 – 2015.
Ordfører fra 6.10.15. til d.d.
Leder av Fellesnemnda.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • At alle Lardals innbyggere får tilgang til gode tjenester og at de som trenger tilgang på spesielle tjenester får et breiere tilbud.
 • At vi får sterke fagmiljø som gir oss tilgang på god kompetanse.
 • At vi klarer å videreutvikle vår lokale identitet, opprettholder nærhet til hverdagstjenestene og utvikler Svarstad som lokalsenter.

Politisk erfaring

Innehatt flere styreverv i ulike organisasjoner , leder av styrer , råd og utvalg i offentlig sektor , varaordfører i Lardal 95 til 98, Ordfører i Lardal 98 til 2003.
Fylkestinget i Vestfold 07 til 2011.
Ordfører i Larvik fra 2011 – dd.
Nestleder av Fellesnemnda.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Bidra til å bygge en felles kultur i vår nye kommune. Utvikle felles identitet og stolthet.
 • Det å ha en god kommuneøkonomi som setter oss i stand til å yte gode tjenester til våre innbyggere og et handlingsrom for vekst og utvikling .
 • Det å ha gode og trygge oppvekstsvilkår for våre barn og unge.

Politisk erfaring

Lardal Høyre
Kommunestyremedlem fra valget 2011
Formannskapsmedlem fra valget 2015
Varaordfører fra 2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Skape bolyst, stolthet, identitet og engasjement hos innbyggere og gode rammevilkår for næringslivet.
 • At frivillig engasjement og dugnadsånd dyrkes fram i alle kriker og kroker i den nye kommunen. Dette er motoren for levende bygder.
 • Utvide bruken av tekniske hjelpemidler, samt forenkle og forbedre, slik at enda flere får gode tjenester.

Politisk erfaring

Vara til Lardal kommunestyre siden 2003, fast representant siden 2008.
Fylkesleder for Vestfold Venstre siden 2016.
Nestleder i oppvekst og kulturutvalget 2011-2015.
Vara og deretter fast representant i formannskapet 2011-dd.

Leder av Nærdemokratiutvalget.

I Sverige var jeg aktiv i rikspolitikken under hele hele 90-tallet og var bla leder i svenske Centerpartiets ungdomsforbund, vara til riksdagen for Centerpartiet og leder av en svensk utredning nedsatt av regjeringen om ungdommer og demokrati

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Ta et politisk lederskap for å skape utvikling, idédugnad og samarbeid.
 • Se til at innbyggerne får mere innflytelse i hele kommunen slik at vi blir «landets demokratikommune».
 • Flere foretak, gründerskap, innovasjon og småbedrifter i hele den nye kommunen

 

Politisk erfaring

Kommunestyret, formannskapet, plan og økonomikomiteen, miljø og teknikkomiteen, kommuneplanutvalget, planutvalget, gruppeleder.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Den nye kommunes muligheter (identitet-by,land).
 • Mer rasjonell drift.
 • Nye impulser fra hverandre (de to kommunene-kulturene).

Politisk erfaring

Folkevalgt kommunestyrerepresentant fra 2015. Varaordfører i Larvik fra samme tidspunkt.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Ta vare på og videreutvikle lokaldemokratiet.
 • Videreutvikle tillitsforholdet mellom innbyggerne, administrasjonen og lokalpolitikerne.
 • Levere gode tjenester til befolkningen i hele den nye kommunen, uavhengig av bosted.

Politisk erfaring

Andre periode som folkevalgt, leder av Helse-og omsorgskomiteen.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Med større kapasitet, kunnskap og kompetanse hos kommunes ansatte gir et godt grunnlag for bedre velferdstjenester.
 • Politikerne opprettholder innflytelsen i hele kommunen, for å styrke helhetstenkningen og ivareta nærdemokratiet.
 • Sørge for at borgere har tilgjengelige tjenester, der de bor.

 Politisk erfaring

Kommunestyrerepresentant og medlem i formannskapet f.o.m. høsten 2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • At vi alle, ung som gammel – fattig som rik, føler og opplever at folkevalgte med administrasjonen alltid treffer vedtak som er til det beste for flertallet av innbyggerne – uavhengig om du bor f.eks. i Larvik by, Lardal, Tjølling eller Helgeroa.
 • Øke ambisjons- og aktivitetsnivået og bli ennå bedre på å tiltrekke og tilrettelegge for vekst, utvikling og trivsel – dette vil i fremtiden sikre og gi gode kommunale tjenester til alle innbyggere!
 • Hver og en av oss utgjør til sammen nye Larvik kommune og det er sammen vi kan skape en av norges beste kommuner å bo og virke i! Åpenhet, gjensidig respekt, tillit, ærlighet mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjonen er nøkkelord for å nå dette målet!

Politisk erfaring

17 år i Larvikspolitikken, Leder av Venstre i Larvik og i Vestfold

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

For hele kommunen:

 • Beholde og styrke identiteten.
 • Øke medbestemmelsen.
 • Bedre tjenestene.

Politisk erfaring

I politikken i Lardal fra 1999. Ordfører i 8år 2007 -2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Gode tjenester for innbyggerne.
 • Positiv utvikling i hele kommunenen
 • God samhandling mellom politikk og administrasjon.

Politisk erfaring

25 år i politikken

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Tillit til hverandre.
 • Tjenestene opprettholdes og styrkes i hele nye Larvik.
 • Tverrpolitisk ønske om å jobbe sammen for økt vekst og utvikling.

Politisk erfaring

2015 – dd      Kommunestyremedlem i Larvik  / Gruppeleder Larvik Høyre

1995 – 2014  Kommunestyremedlem i Lardal / Varaordfører i Lardal 2003-2007

2001 – 2009 Vararepresentant til Stortinget

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Alle innbyggerne i den nye kommunen sikres forsvarlige kommunale tjenester nær der folk bor.
 • Helsetjenestene skal være både gode og tilgjengelige.
 • Grunnskolen og barnehagene skal gi god opplæring, og være et trygt og hyggelig sted for barna våre.

Den nye kommunen må innby til god og bred politisk deltakelse, og gi tilstrekkelig nærhet til politikerene våre.

Mandat

Fellesnemnda skal avklare rådmannsstilling i ny kommune og rammer for organisering av prosjekt for prosess for sammenslåing av den nye kommunen.

Fellesnemnda behandler politisk og administrativ organisering i den nye kommunen.

Fellesnemnda skal sørge for at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning ved sammenslåingen blir ivaretatt.

Fellesnemndas medlemmer skal utgjøre arbeidsgivers representanter i det partssammensatte utvalg for sammenslåingsprosessen.

Fellesnemnda behandler revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de to kommuner.

Fellesnemnda skal gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold i sammenslåingsprosessen.

Hver av kommunene har i perioden frem til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør drøftes i fellesnemnda. Fellesnemnda kan uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organer der sakene vurderes å ha betydning for den nye kommunen.

Hver av kommunene har i perioden frem til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør drøftes i fellesnemnda. Fellesnemnda kan uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organer der sakene vurderes å ha betydning for den nye kommunen.